پروژه های شهری

برج بازار، سپاد، خاورمیانه، مشهد

برج بازار بین الملل خاورمیانه

این پروژه در دو قطعه زمین مجاور هم در حاشیه بلوار بهارستان و در مجاورت مجتمع وصال به ارتفاع 115 متر در دست ساخت است.

عروسی در مشهد،بیاتوعروسی